Tilgjengelige dugnader

For foreldre

Dugnadsoversikt IL HEI Fotball 2019/2020 (PDF)

Informasjon vedr. organisering av dugnadsarbeidet i HEI Fotball og dugnadsoversikt for 2020:

Dugnadsarbeid i HEI Fotball
HEI Fotball har de siste årene hatt over 40 lag og er med det den største breddefotballklubben i Telemark.
HEI Fotball er en frivillig organisasjon som er tuftet på dugnad.

Dugnadsarbeid er en forutsetning for å kunne gjennomføre alle fotballsportslige aktiviteter.

Som sportslig aktivitet regnes treninger, kamper, cuper og spesialopplegg som blant annet keepertrening.
For å kunne tilby sportslig aktivitet har vi et flott baneanlegg. Vedlikehold av dette er også basert på dugnad.

Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til å delta på dugnadsaktiviteter. Dugnad er en nødvendighet for at medlemmene skal få et godt tilbud. Dugnadsarbeid ønsker HEI Fotball skal oppleves gøy, sosialt og bidra til å styrke felleskapet. I HEI Fotball har vi gjort det slik at det stort sett alltid er flere fra samme lag som har dugnad sammen.

HEI Fotball har utarbeidet en matrise over hvilke dugnader som må gjennomføres og fordelt disse mellom de ulike aldersgruppene.
Denne ligger vedlagt i bunn av dette dokumentet. Det er ingen fast regel for hvor mange dugnadsvakter foreldre blir bedt om pr år, da dette vil variere fra årstrinn til årstrinn. Men dette vil da på bakgrunn av denne «rulleringen» føre til at dugnadsbelastningen blir likt fordelt over noen år.

Dugnad utført av HEI Fotball sine medlemmer (spillere) kan pålegges- som blant de eldste spillerne er dommere på cupene.

Loddbok er ikke inkludert i matrisen. Loddbok-dugnaden er organisert slik at hvert medlem kan reservere seg mot å få flere enn 1 bok selv om man deltar på flere idretter i I.L HEI.

Salgsdugnad er heller ikke inkuldert i matrisen. Salgsdugnad er en viktig inntektskilde til fotballen, der har vi satt en maksbegrensning pr. gang på salg fra 2 medlemmer.

Øvrige dugnader er basert på at dugnadsbelastningen øker dersom en familie har flere barn i I.L HEI. Det gjelder også dersom ett barn er med i ski og fotball eller dersom 2 av familiens barn er med i fotball.
Generelt forventes det at alle bidrar slik at total dugnadsaktivitet blir fordelt ut på så mange som mulig. Jo flere som deltar på dugnad jo mindre blir det på hver enkelt.

Det er i utgangspunktet ingen fritak fra dugnad i HEI Fotball, men det er opp til lagene å avgjøre om de mener det er riktig at trenerne skal ha fritak fra dugnad. Dersom foreldregruppa på laget finner ut at dette er en god løsning fordeles dugnadene ut på de resterende foreldrene i gruppa. Dette kan bety at man på noen cuper må ta 2 vakter samme dag, eller ha flere kioskvakter enn beregnet.

Enkelte medlemmer av styrer og utvalg har fritak, men som regel opplever vi at disse nøkkelpersonene stiller på dugnad da de finner det både sosialt og hyggelig.

Vi håper dere ønsker å bidra med dugnadsinnsats så vi kan opprettholde det flotte fotballmiljøet i klubben vår.

Skulle foreldre ønske å bidra inn i styre eller utvalg så ikke vær redd for å ta kontakt. Vi er en trivelig gjeng som gjerne blir flere.

Merk at all dugnad som utføres til inntekt for enkelt lag ikke inngår i dette skrivet. Det er viktig at det gjøres vurderinger på lagsdugnad i forhold til totalbelastningen for foreldregruppa. Dette er noe som bør avklares på et foreldremøte før lagsdugnad igangsettes.

Dugnadsoversikt IL HEI Fotball 2019/2020 (PDF)

Foreldrevettregler

• Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det
• Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare ditt eget
• Gi oppmuntring i medgang og motgang
• Respekter trener/lagleders bruk av spillere – seriøse innspill kan du gi etter kampen
• Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene
• Stimuler og oppmuntre dit barn til å delta – ikke press
• Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
• Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv
• Vis respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
• Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
• Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja
• Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier